Laksefiske i Orkla

Fiske i Bruhølen
     

Fiske Vella - Rikstad
INFO OM ORKLA LAKSEBØRS GALLERI FISKE OG OVERNATTING GJENUTSETTING KONTAKT OSS HOVEDSIDE
INFO OM ORKLA

  litt fakta
Fiskeregler
  lokal for Orkla
  regulations for angling
  fiskeravgift
  desinfisering
HUSK!!!
  unngå sykdom
  huskeregler
Fisketips
  mark - sluk - flue
Statistikk
  Rapporter
  1966 - 2004
  1876 - 1965
 


Kompensasjon for avståelse av bruk av kilenotrettigheter
Første kontaktmøte med sjølaksfiskerne i Trondheimsfjorden ble holdt på Byneset den 22.januar i år, i forbindelse med deres årsmøte. Lederne for Orkla, Gaula, Skauga og Stjørdalselva samt Skogeierforeninga Nord utgjorde vår delegasjon. Vi la fram vårt ønske om å kompensere for at de ikke bruker sine kilenotrettigheter med det formål å øke oppgangen av vill-laks i elvene. Vi presiserte at det ikke på noen måte er ett forsøk på å frata sjøfiskerne rettighetene til notfiske i sjøen, men å få til en gjensidig overenskomst. Vi er blitt møtt med positive signaler fra sjøfiskerne. Styret i Sjøfiskarlaget i Trondheimsfjorden har bistått oss i utarbeidelsen av ett avtaleutkast som begge parter kan akseptere.

Partene er enige om følgende forhold:

-Avtalen bygger på frivillighet mellom partene.
- Organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden" forpliktes til ikke å drive lobbyvirksomhet som har som hensikt å ødelegge kilenotfiskernes rettigheter.
- Ved inngåelse av kontrakten forpliktes kilenotrettighetshaver eller andre å la fiskeredskapen være unyttet i perioden.
- Som grunnlag for fastsettelsen av kompensasjon skal gjennomsnittsfangsten journalført i vedkommendes fangstbok for årene 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 legges til grunn.
- Det er blitt enighet om at det skal benyttes en fastsatt kilopris på kr xx.
- En forutsetning for at elveierne inngår denne kontrakt er at minimum 80 % av fangstkvantumet i kilenotfiske i Trondheimsfjorden inngår denne avtalen. Skulle det vise seg at en ikke oppnår avtaler for en så stor del av kvantumet, annulleres inngåtte avtaler. Elveierne skal ha klarert dette forholdet, samt gitt beskjed til de med kontrakt innen 1. april det året.
-Kilenotrettighetshaver som har inngått avtale forpliktes til ikke selv eller å la andre benytte notredskapen eller fiskeretten så lenge avtalen gjelder, unntatt ved fiske etter rømt oppdrettsfisk etter ordinær fiskesesong i elvene.
-Fiske etter oppdrettsfisk med notredskaper i henhold til tillatelse gitt av Fylkesmannen i Sør Trøndelag kan utøves uavhengig av denne avtalen.

Siste års fangst av sjøfanget laks var for hele Trondheimsfjorden ca. 70 tonn. Gjennomsnitt de siste 5 år er 54 tonn. Det er i dag ca. 100 aktive kilenotfiskere i Trondheimsfjorden.

Det totale priskrav blir anslagsvis ca 3-4 mill. pr. år. Vi har ønsket en avtale for 5 år, med mulighet for ytterligere forlengelse. Avtalen vil bli gjort gjeldene fra 2005 hvis alt går etter planen.

MÅLET ER Å FÅ MER LAKS TIL ELVENE!
Ønsker du å bidra kan du gi ditt bidrag på konto: 4260 10 22421


Laks tatt i kilnot i 2003


www.orklaguide.com
   
RK